สินค้าของเราไม่เป็นสิ่งผิดกฏหมายหรือผิดศิลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของประเทศไทย มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ได้เครื่องหมายรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียหายต่อเยาวชนที่อาจต้องการใช้ข้อมูลและเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน ในกรณีที่ต้องการติดต่อสอบถามกับเราก็สามารถส่งอีเมลล์ polsong07@yahoo.co.th ทางเราจะตอบกลับภายใน 3 วันนับแต่ได้รับอีเมลล์จากท่าน


HomeHome

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time